E – 721, sidžade, 160 x 110 cm.
Osnova i potka vuna, tehnika klečanja na vertinkalnom razboju. Šara pripada veoma retkim. U polju je centralna forma soveljke nepravilnog romboida, a u uglovima polja su četiri male soveljke. Golemi đulovi su u okviru centralne soveljke, a u uglovima polja su poluvenci. Unutrašnji ćenar je sa ševeljucima – vodena ploča, a u borduri je lozica sa kubetima i prebricama. Ćilim pripada grupi molitvenih sa prirodnim bojama: crvena, crna, oker, bela.