Музеј Понишавља је ове године конкурисао код Министарства културе и информисања са чак три пројекта укупне вредности око 2.309.000 динара. Два пројекта са којима је музеј конкурисао припадају области заштите музејског наслеђа а један пројекат је из области нематеријалне култрурне баштине. Последњи рок за подношење пројеката био је 4.фебруар 2021.г а музеј се нада да ће бар део ових средстава бити одобрен.

БЕЛА МАЧКА – ЈЕДНА СТАРА КУЋА У ПИРОТУ“ представља пројекат Миле Панајотовић, историчара вишег кустоса Музеја Понишавља Пирот, који обухвата објављивање публикације о историјату пиротске куће из 1848. године и породице која је живела у њој кроз раздобље од једног века, а на основу писане грађе, која је пронађена у кући. Посебан значај представљају документа писана на старотурском језику, која би се превела за потребе писања текста публикације, али и документа писана ћирилицом, локалном редакцијом црквенословенског језика.

Ова кућа, данас позната под називом „Бела мачка“, саграђена је у балканско-оријенталном стилу и служила је као породичан дом Манојла Панајотовића „Беле мачке“, угледног пиротског трговца и механџије, али и као конак, намењен богатим османским великодостојницима, који су били на пропутовању или боравили у Пироту. Кућа „Бела мачка“ представља споменик културе од великог значаја од 29.3.1979. и једна је од две такве сачуване куће из 19. века у Пироту. У догледно време се планира и ревитализација овог споменика културе у сврху формирања музеја ћилимарства, те ће штампање ове публикације бити итекако значајно у смислу постојања писаног извора –литературе о самој кући, која ће бити доступна посетиоцима будућег музеја.Укупна вредност овог пројекта је 487.200 дин.

САКРАЛНА ТОПОГРАФИЈА ГОРЊЕГ И СРЕДЊЕГ ВИСОКА – пројекат кустоса етнолога Александра Репеџића

На територији Понишавља издваја се неколико антропогеографских целина: Понишавље, Горњи иСредњи Висок, Планина Власи са кањоном реке Јерме. Топографија овог простора је богата иразноврсна. Сачувана је у историјским изворима, на првом месту топографским картама, али је унајвећем проценту још увек живо присутна код локалног становништва. Бројне културе и народи,који су дуже или краће боравили и егзистирали на овом простору, у топонимији су оставилизначајне трагове. Тако, прелиминарним увидом можемо уочити предримски период ипалеобалкански слој, Римљане, Грке, Словене,Турке, Бугаре и Каракачане.

Циљ пројекта је да се на датом простору евидентира топографска грађа, да се изврши њихова убикација и основна транскрипција, да се код локалног становништва прикупе легенде, веровањаи обичаји везани за одређена места и топониме, да се изврши детаљна проспекциј, фото, видео,аудио и техничко документовање самог сакралног места. Да се извши класификација и систематизација прикупљене топографске грађе, издвајање сакралних топонима и прелиминарно детерминисање одређених сакралних целина. Овако сакупљена топографска грађа представљаће јединствену нематеријалну културну баштину Републике Србије, која је због депопулизације изложена наглом пропадању.Укупна вредност пројекта је 3.039.033,00 средства која се потражују од Министарства културе иинформисања за финансирање или суфинасирање пројекта износе 991.433,00

МУЗЕЈ ЗА СВЕ – пројекат Ненада Јовановића кустоса, сарадника за односе с јавношћу

Музеј за све“ пре свега подразумева набавку витрина за излагање музејског материјала на отвореном простору. Набавка опреме за излагање предмета, слика и фотографија на отвореном,овај пројекат је важан посебно услед повећања броја посетилаца у музеју током последњих 5 година и допринеће подизању квалитета културних садржаја и доступности истог.

Овим пројектом предвиђа се набавка витрина за излагање танких екпоната, слика, фотографија па чак и ћилима на отвореном простору. Ове витрине могу се користити као самостојеће, за потребе мобилних изложби чиме се изложбени простор много рационалније користи. После набавке опреме Музеј Понишавља ће организиовати изложбу под називом „Ћилим за све“ где ће путем фотографија великог формата бити представљени најрепрезентативнији пиротски ћилими који су део веома значајне збирке пиротских ћилима. Вредност пројекта 830.000 дин