Javne Nabavke

МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ покреће поступак јавне набавке мале вредности радова – Извођење радова на извођење радова на санацији крова КУЋЕ ХРИСТИЋА у Пироту за потребе Музеја Понишавља Пирот

На основу Измене плана набавке за 2017 годину 161/17 од 06.07.2017. године а у складу са чланом 53. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/2012,14/2015, 68/15), директор Музеја Понишавља,  доноси О Д Л У К У О покретању поступка ЈНМВ – радови бр. 01/2017-Р- МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ покреће  поступак јавне

Javne Nabavke

Dana 30.08.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi javne nabavke male vrednosti br. 01/2016. ZAKLJUČENI UGOVOR Dana 23.08.2016. Obaveštenje o dodeli ugovora u vezi javne nabavke male vrednosti br. 01/2016. Obaveštenje možete videti ili preuzeti na linku ispod: ODLUKA O DODELI UGOVORA Dana 05.08.2016. Na osnovu izmene plana nabavke za 2016.