На основу Измене плана набавке за 2017 годину 161/17 од 06.07.2017. године а у складу са чланом 53. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/2012,14/2015, 68/15), директор Музеја Понишавља,  доноси

О Д Л У К У

О покретању поступка ЈНМВ – радови бр. 01/2017-Р-

МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ покреће  поступак јавне набавке мале вредности радова

Извођење радова на извођење радова на санацији крова КУЋЕ ХРИСТИЋА у Пироту за потребе Музеја Понишавља Пирот

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ НАБАВКЕ: 01/2017-Р-о покретању  поступка јавне набавке мале вредности радова- извођење радова на санацији крова КУЋЕ ХРИСТИЋА у Пироту :   Konkursna dokumentacija 01 2017

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   :  poziv za podnosenje ponude

Plan javnih nabavki za 2017 (izmena br.2) PLAN2017KULTR07172486muzejpirot06072017-4

 

И З М Е Н А    И   Д О П У Н А

К О Н К У Р С Н Е   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј E

 ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ радова- извођење радова на санацији крова КУЋЕ ХРИСТИЋА у Пироту  Izmena i dopuna konkursne dokumentacije  12.07.2017

 

ИЗМЕНУ

ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ    Izmena poziva i obavestenje o produzenju roka za dostavu ponuda  12.07.2017

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ радова- извођење радова на санацији крова КУЋЕ ХРИСТИЋА у Пироту   Pitanje odgovor na JNMV 01-2017 R

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  Odluka o dodeli ugovora 1

                                                                   Odluka o dodeli ugovora 2

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку мале вредности– радови -извођење  радова на санацији крова Куће Христића у Пироту   Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMV 1-2017